Więcej kontroli PIP w okresie letnim. Jakie uprawnienia ma Państwowa Inspekcja Pracy?

W okresie letnim Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) intensyfikuje kontrole w zakładach pracy, skupiając się na legalności zatrudnienia oraz przestrzeganiu przepisów BHP. Niniejszy artykuł przedstawia uprawnienia PIP, które umożliwiają skuteczne egzekwowanie przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czym zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy?

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest centralnym organem nadzoru oraz kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym regulacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce. PIP działa na rzecz ochrony praw pracowniczych, monitorując zgodność działań pracodawców z obowiązującymi normami i standardami prawnymi. W ramach swojej działalności, inspektorzy pracy przeprowadzają szczegółowe kontrole w miejscach pracy, weryfikując warunki zatrudnienia oraz przestrzeganie przepisów BHP. W przypadku stwierdzenia naruszeń, PIP jest uprawniona do stosowania wobec pracodawców kar pieniężnych od 1.000 zł., a nawet skierowania sprawy do sądu, który może wymierzyć karę do 30.000 zł.

Jednym z obowiązków każdego pracodawcy zatrudniającego nawet jednego pracownika jest zapewnienie nadzoru BHP, czyli zatrudnienie pracownika, co w przypadku małej firmy jest niecelowe lub skorzystanie z usługi firmy świadczącej usługi BHP. Zlecenie obsługi specjaliście może zapobiec kłopotom wynikającym z kontroli PIP.

Na czym polega nadzór BHP?

Firma świadcząca usługę BHP przede wszystkim powinna przeprowadzić w firmie audyt wstępny, czyli ustalić które obowiązki z katalogu obowiązków pracodawcy są w firmie spełnione, a nad jakimi zagadnieniami należy jeszcze popracować. Ponadto współpraca z profesjonalną firmą świadczącą usługi BHP, taką jak Delphi BDU Dymowska, Grabowska-Wawrzeniecka sp.j. www.delphi.edu.pl polega na systematycznym i kompleksowym monitorowaniu oraz doradzaniu pracodawcy, w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i realizować zapisy przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Obsługa BHP obejmuje przeprowadzanie szczegółowych kontroli miejsc pracy, wspomaga pracodawcę przy analizie ryzyka zawodowego, sprawdza bezpieczeństwo maszyn i urządzeń, kontrolują stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej, a także przestrzeganie procedur i instrukcji BHP przez pracowników. Firmy świadczące obsługę BHP przeprowadzają też szkolenia BHP.

Co to jest ocena ryzyka zawodowego?

Podstawowym elementem zarządzania bezpieczeństwem w każdej firmie jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego. Z oceny ryzyka zawodowego będzie wynikało większość działań w zakresie BHP, które powinien podjąć pracodawca.

Ocena ryzyka zawodowego to proces systematycznego identyfikowania, analizowania i oceniania potencjalnych zagrożeń związanych z wykonywaniem określonych czynności zawodowych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Obejmuje on szczegółową analizę wszystkich aspektów pracy, w tym stosowanych technologii, maszyn, substancji chemicznych, warunków środowiskowych oraz organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego identyfikowane są źródła zagrożeń, oceniana jest ich wielkość oraz prawdopodobieństwo wystąpienia, a także określane są potencjalne skutki zdrowotne dla pracowników. Na podstawie wyników oceny ryzyka opracowywane są odpowiednie środki zapobiegawcze i ochronne, które mają na celu eliminację lub redukcję zidentyfikowanych zagrożeń do akceptowalnego poziomu.

PIP a obowiązki pracodawcy w okresie letnim

Państwowa Inspekcja Pracy w okresie letnim intensyfikuje kontrole, kładąc szczególny nacisk na legalność zatrudnienia oraz przestrzeganie przepisów BHP.

Do ich obowiązków należy m.in. zapewnienie napojów profilaktycznych, aby zapobiegać odwodnieniu pracowników, a także odsunięcie pracowników od pracy w wyjątkowo uciążliwych warunkach atmosferycznych lub zmianę organizacji pracy. Ponadto, pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia co najmniej 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika przeznaczonej do celów higienicznych, i oczywiście wodę pitną dla każdego pracownika.

Artykuł powstał przy współpracy z Katarzyną Grabowską-Wawrzeniecką z Delphi BDU Dymowska, Grabowska-Wawrzeniecka sp.j.