Hulajnogi elektryczne – nowe zasady użytkowania

Hulaj­nogi elek­tryczne są z pewnością popu­lar­nym środ­kiem trans­portu w War­sza­wie. Nie­stety wraz z udo­god­nie­niami, poja­wiły się pro­blemy wyni­ka­jące z pozo­sta­wia­niem sprzętu w przy­pad­ko­wych miej­scach oraz nie­do­sto­so­wa­niem regu­la­cji praw­nych. Co się zmieni w użyt­ko­wa­niu hulaj­nóg?

Nowe zasady uży­wa­nia hulaj­nóg elek­trycz­nych

Wpro­wa­dzone nowe zasady użyt­ko­wa­nia hulaj­nóg, mają pomóc w okre­śle­niu regu­la­cji praw­nych i zacho­wa­niu bez­pie­czeń­stwa. Nowe prze­pisy, obej­mują:

  • Warunki tech­niczne wypo­sa­że­nia hulaj­nóg,
  • okre­śle­nie pręd­ko­ści, z jaką pojazdy mogą się poru­szać,
  • wiek, od któ­rego jest moż­li­wość korzy­sta­nia z urzą­dzeń,
  • zwięk­sze­nie stref par­ko­wa­nia oraz określenie, w jaki spo­sób mają być pozo­sta­wione nie­użyt­ko­wane hulaj­nogi.

Prze­pisy, które weszły w życie, są przede wszystkim na bie­żąco ana­li­zo­wane na pod­sta­wie danych, dostar­cza­nych przez ope­ra­to­rów e-hulaj­nóg. Pozwoli to przyj­rzeć się, w jaki spo­sób użyt­ko­wane są hulaj­nogi w sto­licy.

Klu­czową zmianą jest regu­la­cja określająca, w jaki spo­sób i gdzie mają pozo­stać zostawione wypo­ży­czone sprzęty. Mia­sto zde­kla­ro­wało się suk­ce­syw­nie zwięk­szać ilość stref par­ko­wa­nia, które mają roz­wią­zać problem przy­pad­kowego porzucania hulaj­nóg, zagra­ża­jące czę­sto bez­pie­czeń­stwu pie­szych i zmo­to­ry­zo­wa­nych. Pod­czas gdy, zapar­ko­wa­nie hulaj­nogi nie będzie moż­liwe w wyzna­czo­nym miej­scu, obo­wiąz­kiem wypo­ży­cza­ją­cego jest pozo­sta­wie­nie jej w spo­sób nie­utrud­nia­jący przej­ścia, rów­no­le­gle do zewnętrz­nej kra­wę­dzi chod­nika. Nie­prze­strze­ga­nie wpro­wa­dzo­nych zasad, może skutkować uka­raniem man­da­tem od straży miej­skiej, która zapo­wiada zwięk­szone w tej spra­wie kon­trole oraz pono­sze­niem kosz­tów ewen­tu­al­nego trans­portu hulaj­nogi.

Kolejną istotną zmianą w prze­pi­sach, są ogra­ni­cze­nia pręd­ko­ści w wyzna­czo­nych miej­scach. Obec­nie hulaj­nogą, można poru­szać się około 20km/h, a w ozna­czo­nych miej­scach, nie można prze­kro­czyć prędkości 12k­m/h. Zabro­nione jest również korzy­sta­nie z hulaj­nóg elek­trycz­nych w miejscach natężonego ruchu pieszych, ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa.

Z hulaj­nóg elek­trycz­nych, nie mogą korzy­stać również dzieci do ukoń­cze­nia 10-tego roku życia. Wyjąt­kiem jest uży­wa­nie ich pod nad­zo­rem osoby doro­słej, spra­wu­ją­cej opiekę nad dziec­kiem oraz w okre­ślo­nym miej­scu, jakim jest strefa zamiesz­ka­nia.

Straż miej­ska w War­sza­wie przy­go­to­wała z oka­zji wpro­wa­dze­nia zmian korzy­sta­nia z środ­ków trans­portu, jakimi są hulaj­nogi pre­zen­ta­cję z hasłem „eHu­laj­no­ga­To­Po­jazd”