Warszawa 2040+: Kształtowanie przyszłości stolicy w oparciu o nową strategię rozwoju i plan ogólny

Zaplanowane są prace nad nową strategią rozwoju dla Warszawy, nazwaną Warszawa 2040+, a także planem ogólnym. Te ważne dokumenty będą wyznaczały kierunek, w jakim powinna podążać nasza stolica przez dwie najbliższe dekady.

Tworzenie nowej strategii i planu ogólnego jest konsekwencją zmian prawnych, które miały miejsce w 2023 roku. W ramach tych dokumentów zostanie ukształtowana polityka rozwoju Warszawy, w tym kwestie przestrzenne. Jak informuje Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy, te materiały będą musiały być brane pod uwagę przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uruchomienie prac nad strategią i planem ogólnym wymaga od Rady m.st. Warszawy podjęcia odpowiednich uchwał. Nowe dokumenty zastąpią obecnie funkcjonującą Strategię #Warszawa2030 oraz Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Termin na ich przygotowanie upływa 31 grudnia 2025 roku, po tej dacie studium Warszawy przestaje obowiązywać.

Władze Warszawy, wspólnie z Unią Metropolii Polskich, wielokrotnie podkreślały, że przygotowanie nowych dokumentów w tak krótkim czasie to ogromne wyzwanie. Szczególnie dotyczy to dużych ośrodków miejskich – mówią jednogłośnie Paulina Nowicka-Karpińska, Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju oraz Bartosz Rozbiewski, p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Pomimo ograniczeń czasowych i skomplikowanych procedur prawnych, zespół doświadczonych specjalistów będzie dążył do tego, aby proces ten przebiegał sprawnie i twórczo.

Dane zawarte w dokumentach nadrzędnych, takich jak strategia rozwoju województwa mazowieckiego, a także przepisy prawne i rozporządzenia, będą miały kluczowe znaczenie przy opracowywaniu nowej strategii i planu ogólnym. Urzędnicy wykorzystają również dane Urzędu Miasta i statystykę publiczną oraz specjalistyczne opracowania. Opinie mieszkańców miasta będą stanowiły ważny element tego procesu, dlatego wykorzystane zostaną badania Barometru Warszawskiego oraz wyniki różnych konsultacji społecznych.

Niezalezna ewaluacja obecnej Strategii #Warszawa2030, przyjętej przez radnych Warszawy w 2018 roku, pokazała konieczność jej aktualizacji. W kontekście zmian wywołanych pandemią czy wybuchem wojny na Ukrainie, jest to kwestia szczególnie istotna.

10 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, podczas którego miejski zespół planistów i stratedzy przedstawili konsekwencje nowelizacji prawnych oraz plany prac nad dokumentami. Decyzja o rozpoczęciu prac nad strategią i planem ogólnym ma zostać podjęta przez Radę m.st. Warszawy 4 lipca. Po wakacjach, we wrześniu, zaplanowano spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych procesem.

Prace nad strategią i planem ogólnym będą prowadzone przez dwa biura: Strategii i Analiz oraz Architektury i Planowania Przestrzennego. Chociaż będą to dwa oddzielne dokumenty, realizacja ich będzie stanowiła jeden, kompleksowy proces kształtowania polityki rozwoju miasta.