Co warto zobaczyć w Warszawie?

Warszawa to miejsce, w którym nie zabraknie atrakcji dla każdego, odwiedzającego tutejsze tereny. Stolica słynie z ważnych dla historii zabytków oraz miejsc, które z pewnością pełnią rolę wizytówki miasta. Nie brakuję także sposobów na aktywne spędzanie czasu oraz możliwości rozwijania zainteresowań. 

Jakie miejsca w Warszawie warto zobaczyć?

Podążając ulicami Warszawy, można spotkać wiele wartościowych miejsc, powiązanych z historią. Nie zabraknie również miejsc, na aktywny wypoczynek, skupiających się na nauce oraz współczesnej sztuce. Stolica Polski to niewątpliwie miejsce pełne atrakcji nie tylko dla osób odwiedzających, ale również zamieszkujących Warszawę, jako możliwość poznania nowych miejsc i uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach.

Pałac kultury i nauki

Najwyższy budynek w Polsce, jakim jest Pałac Kultury i Nauki to zdecydowanie miejsce warte odwiedzenia w Warszawie. Wpisany w 2012 roku do rejestru zabytków budynek, na swoim szczycie posiada drugi względem wielkości w całej Europie zegar. Pałac wybudowany w latach 1952-1955 posiada także 3288 pomieszczeń, w których znajdują się różne atrakcje. Z tarasu widokowego, można ponadto obejrzeć, wspaniałą panoramę Warszawy.  Teatry, muzea, kino, a nawet restaurację to tylko zalążek tego, co ma do zaoferowania miejsce. 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Rezy­den­cja począt­kowo zbu­do­wana na potrzeby Króla Jana III Sobie­skiego, roz­bu­do­wy­wana była przez kolej­nych wła­ści­cieli, aby w 1995 roku stać się war­to­ścio­wym dla War­szawy muzeum. Archi­tek­tura pałacu została wyko­nana w stylu baro­ko­wym, czy­niąc tym samym budy­nek naj­cen­niej­szym zabyt­kiem tego typu. Aktu­al­nie miesz­czące się w pałacu muzeum, jest udo­stęp­nione dla zwie­dza­ją­cych. Zawiera cenne obrazy i eks­po­zy­cję, które obej­rzeć można rów­nież w wer­sji cyfro­wej. Dużą popu­lar­no­ścią cie­szą się pomiesz­cze­nia w pałacu, takie jak Sala Biała, Gale­ria Połu­dniowa, Biblio­teka Króla czy odwzo­ro­wane apar­ta­menty Kró­lew­skie.

Muzeum Powstania Warszawskiego

Obowiązkowym miejscem, dla każdego zainteresowanego historią jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Powstałe w 1983 roku, jako upamiętnienie ważnych dla kraju wydarzeń, związanych z II Wojną Światową. Oficjalne otwarcie muzeum miało miejsce w 60 rocznicę wydarzeń zmieniających historię Polski. Lokalizacja muzeum, również nie jest przypadkowa, ponieważ znajduję się w zabytkowej, dawnej elektrowni tramwajowej. W ekspozycji muzeum mieszczą się historyczne pamiątki po Powstaniu Warszawskim w 1944 roku w tym rzeczy osobiste Powstańców, listy, dokumenty, broń. Można również zobaczyć replikę samolotu, który kursował w czasie II Wojny Światowej. Interaktywne muzeum, jest upamiętnieniem ważnych wydarzeń, pozwalające zrozumieć współczesną Warszawe.

Centrum Nauki Kopernik 

Mieszczące się na Wybrzeżu Kościuszkowskim Centrum Nauki Kopernik, to miejsce obowiązkowe dla każdego, kto interesuje się otaczającym nas światem. Oferta skierowana jest do każdej grupy wiekowej, w tym dzieci od lat 3, dlatego każdy znajdzie w tym miejscu odpowiednie atrakcje. W Centrum Nauki mieści się planetarium, na którym można podziwiać pokazy gwiezdnego nieba, jak również strefa nauki, eksperymentów i laboratoriów dotyczących różnorodnych tematów. Organizowane są także wydarzenia tematyczne, powiązane z wydarzeniami. Dla ciekawych robotyki odwiedzić można pracownię robotów oraz uczestniczyć w organizowanych pokazach z robotyki. 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawie to miejsce, pozwalające spojrzeć na otaczający świat z innej perspektywy. Liczne wystawy i wydarzenia oraz dobrze wyposażona księgarnia i świetny dojazd z centrum Warszawy metrem, czyni miejsce obowiązkowym dla odwiedzających. Aktualnie znajdujące się przy Wiśle muzeum, czeka na nową lokalizację. Zakończona budowa nowej siedziby zaplanowana jest na rok 2022. 

 

Plac Zamkowy

Plac zamkowy powstał przy zamku w latach 1818-1821. Z powodu natarć wojsk i znacznych zniszczeń, uległ jednak zniszczeniu. Odrestaurowany w przeważającym stylu architektonicznym, został w latach 1949-1958. Pierwotnie był częścią zagospodarowania, mieszczącego się na wschodniej części Zamku Królewskiego. Plac Zamkowy rozpoczyna również Trakt Królewski.

Ogród Saski

Odtworzony Ogród Saski o powierzchni 15,5 ha, mieścił się przy daw­niej ist­nie­ją­cym Pałacu Saskim, który został znisz­czony w 1944 roku. Malow­ni­czy ogród został pierwotnie zało­żony latach 1724-11748 dla Króla Augu­sta II Moc­nego, jed­nak w związku z dzia­ła­niami mają­cymi miej­sce pod­czas II Wojny Świa­to­wej został znisz­czony. Po latach odtworzony, aktualnie mie­ści się pomię­dzy waż­nymi dla sto­licy miej­scami: Placem mar­szałka Józefa Pił­sud­skiego, a pla­cem Żela­znej Bramy. Uda­jąc się na Ogród Saski, można podzi­wiać m.in. 21 rzeźb, fon­tannę empi­rową i zegar Sło­neczny.

Łazienki Królewskie 

Łazienki królewskie oraz umieszczony pałac na wyspie to ważne dla historii Polskiej miejsce, a zarazem jeden z najcenniejszych zabytków w stylu klasycystycznym. Od lat siedziba ważnych osobistości, w tym Królów-Augusta II oraz Augusta III. W XX tereny zamieszkiwał Józef Piłsudski oraz prezydent Gabriel Narutowicz. Aktualnie znajduję się w budynku Muzeum Łazienki Królewskie, w którym eksponowanych jest blisko 140 dzieł. Kompleks łazienek składa się również m.in. z 4 ogrodów, na których umieszczone są rzeźby. 

Bazylika Archikatedralna

Bazylika Archikatedralna Św. Jana Chrzciciela to jedna z najstarszych świątyń w Warszawie, zarazem będąca ważnym elementem dla historii Polski. Obecnie również w murach Bazyliki odbywają się ważne uroczystości narodowe. W historii zapisana jako miejsce koronacji dwóch królów, zaprzysiężenie pacta conventa przez Władysława IV Wazę oraz Konstytucji 3 Maja. 

Cytadela Warszawska 

Twierdza, którą jest Cytadela Warszawska, zbudowana w latach 1832-1834 to kolejne miejsce powiązane z historią, które warto zobaczyć w Warszawie. Wybudowana do zwiększenia kontroli rosyjskich władz nad miastem, stała się po Powstaniu Warszawskim ośrodkiem polskiego ruchu niepodległościowego. Aktualnie na terenie Cytadeli Warszawskiej znajduje się Muzeum Katyńskie.

Pałac Krasińskich

Miesz­czący się w Śród­mie­ściu War­szawy baro­kowy zaby­tek, jakim jest Pałac Kra­siń­skich to kolejne ważne dla War­szawy miej­sce. Pro­jekt budynku wyko­nał jeden z naj­słyn­niej­szych archi­tek­tów-Tyl­man z Gamern, a po zaku­pie nie­ru­cho­mo­ści przez Komi­sje Skarbu Koron­nego, nazwana została „Pała­cem Rze­czy­po­spo­li­tej”. Wnę­trze będące do 2019 roku sie­dzibą zbio­rów spe­cjal­nych biblio­teki Naro­do­wej, nie jest aktu­al­nie udo­stęp­nione dla osób zwie­dza­ją­cych.

Park Ujazdowski 

Zabytkowy park na śródmieściu Warszawy, którym jest Park Ujazdowski, został oddany do użytku mieszkańców w 1939 roku. Największe atrakcje znajdujące się w parku, to pewnością umieszczone rzeźby, pomnik Ignacego Paderewskiego, jak również zabytkowa waga osobowa. Nie można przejść obojętnie obok stawu Ujazdowskiego, a będąc z dziećmi skorzystać z dobrze wyposażonego placu zabaw. Park każdej nocy jest zamykany, pozostawiając pod całodobową ochroną. Miejsce odwiedzić można codziennie, w godzinach otwarcia 6-21. 

Muzeum Niepodległości

Mieszczące się przy Alei Solidarności, Muzeum Niepodległości powstało w roku 1990 w wyniku przekształcenia wcześniej istniejących muzeów. Organizatorem został Samorząd Województwa mazowieckiego, a przedstawione eksponaty nawiązują przede wszystkim do upamiętnienia historii oraz dążeń Polaków do niepodległości. Muzeum posiada trzy oddziały, nawiązujące do tematyki przewodniej: Muzeum X Pawilonu Cytadeli w Warszawie, Mauzoleum Walki i Męczeństwa oraz Muzeum więzienia Pawiak. Muzeum można zwiedzić, ponieważ posiada wystawy stałe, organizowane są również wszelkiego rodzaju wernisaże, warsztaty i kolegia naukowe. 

Dom spotkań z Historią 

Powstały w 2006 roku z inicjatywy Ośrodka Karta-Dom Spotkań z Historią to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy. Organizowane są w miejscu  wystawy, które opierają się na nieznanych kolekcjach zdjęć, dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej z XX w. Instytucja kultury posiada także największy w Polsce zbiór relacji świadków historii mówionej, który liczy ponad 400 biograficznych wywiadów. Ponadto mają tutaj miejsce wernisaże, warsztaty, pokazy filmów i konferencje. Odwiedzając Dom spotkań z Historią, nie zabraknie również książek tematycznych w księgarni, których części DSH jest wydawcą. 

 

Stara Oranżeria (Stara Pomarańczarnia)

Mieszczące się w Łazienkach Królewskich Stara Pomarańczarnia, pierwotnie nazywała się Wielką Oranżerią i została wzniesiona w 1786-1788. Miejsce dawniej pełniło funkcję przechowywania po owocowaniu, oraz w trakcie zimy drzew pomarańczowych, skąd też nawiązująca, dzisiejsza nazwa. Nieruchomość jest jednym z najpóźniej zrealizowanym projektów w lokalizacji. Aktualnie we wnętrzu istnieje możliwość zwiedzania oraz zobaczenia umieszczonej Galerii Rzeźby. Wschodnie skrzydło budynku to przede wszystkim teatr Stanisławowski, uznawany za nieliczną zachowaną dworską scenę z XVIII w. Teatr jest wnętrzem dobrze zachowanym z pozostałościami oryginalnych elementów. Sala posiada 9 lóż, na których pomieścić może około 200 osób. 

Miejski Ogród Zoologiczny 

Miejski Ogród Zoologiczny nazywany potocznie wielką zieloną wyspą w środku miasta, ponieważ jego powierzchnia to ponad 40 ha.  Powstał w 1928 roku i aktualnie posiada pod swoimi skrzydłami 12 tysięcy zwierząt, w tym 40 gatunków objętych programem ochrony. Misją ogrodu od lat jest zapewnienie trwałości gatunków, opierając się na 5 filarach: Hodowla, edukacja, nauka, rehabilitacja i rekreacja. Miejski ogród Zoologiczny prowadzi liczne atrakcje oraz wydarzenia edukacyjne, mające zwiększyć świadomość działań ludzkich i wpływu na przedłużenie gatunków zwierząt. Motto towarzyszące i nawiązujące działalności to “Działajmy Wspólnie, by chronić przyrodę” . Działania związane z misją obejmują także leczenie zwierząt, szczególnie ptaków, które w większości po zakończeniu leczenia wracają do swojego naturalnego środowiska. Od września 2004 przy Fundacji Panda powstał Klub Miłośników Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego.