Nowo otwarty żłobek na Włochach

Nowo powstały żło­bek na ulicy Astro­nau­tów 5 we Wło­chach został otwarty. Inwe­sty­cja pozwo­liła zapew­nić 150-ciu dzie­ciom do lat 3 wykwa­li­fi­ko­waną opiekę. Pla­no­wane są również dal­sze reali­za­cję tego typu.

Do dys­po­zy­cji rodzi­ców w War­sza­wie we Wło­chach jest nowy żło­bek. Nowo­cze­sna kuch­nia, prze­stronne szat­nie, sala ruchowa i 6 pomiesz­czeń pomie­ści łącz­nie około 150 dzieci. Zapew­niona zostaje również wykwa­li­fi­ko­wana kadra, pie­lę­gniarka i pomoc psy­cho­lo­giczna dla naj­młod­szych. Pod­czas 10-cio godzin­nego dar­mo­wego pobytu w ciągu 5 dni w tygo­dniu, ser­wo­wane są także 4 posiłki dzien­nie. Dzia­ła­nia reali­zo­wał Urząd Dziel­nicy Wło­chy, a na reali­za­cję prze­zna­czono 7,5 mln zło­tych prze­ka­za­nych przez mia­sto War­szawa. Nowo­cze­sny żło­bek na Wło­chach to jed­nak nie koniec inwe­sty­cji.

Pre­zy­dent mia­sta War­szawy Rafał Trza­skow­ski zapew­nia, że pro­jekt dar­mo­wych żłob­ków będzie kon­ty­nu­owany, aby pomóc rodzi­com na sprawny powrót do pracy, zapew­niając dzie­ciom opiekę i wpie­ra­jąc ich roz­wój. Do roku 2023 powstać mają kolejne inwe­sty­cje, które obej­mują 17 pla­có­wek. Nowo­ pow­stałe miej­sca mie­ścić się będą m.in. na Bia­ło­łęce i Ocho­cie.

Rocz­nie z budżetu mia­sta War­szawy prze­ka­zy­wane jest około 280 mln zło­tych na wpar­cie edu­ka­cji i opieki. Z budżetu powstają nowe miej­sca, wypo­saża i rewi­ta­li­zuję się star­sze, a kadra pra­cu­jąca cały czas się roz­wija. Zwięk­sze­nie moż­li­wo­ści uzy­ska­nia wspar­cia i opieki nad dziećmi do lat trzech to ważny krok w stronę poprawy kom­fortu życia, chcą­cym wró­cić do pracy rodzi­com. W roku 2021 dzięki inwe­sty­cji 23 mln zło­tych, uzy­skano ponad tysiąc nowych miej­sca w żłob­kach.