Generation Park Y w Warszawie sprzedany za 285 milionów euro

Zlo­ka­li­zo­wany przy ron­dzie Wyszyń­skiego 140-metrowy budy­nek Gene­ra­tion Park Y został sprze­dany przez spółkę biu­rową Skan­ska, za około 1,3 miliarda zło­tych. Budy­nek jest trze­cim i zara­zem naj­wyż­szym budyn­kiem wcho­dzą­cym w skład kom­pleksu w tej loka­li­za­cji.

Gene­ra­tion Park Y

Poło­żony na Woli kom­pleks obej­muję trzy budynki biu­rowe, ozna­czone sym­bo­lami X, Y, Z nawią­zu­jące do nastę­pu­ją­cych po sobie gene­ra­cji. Budynki posia­dają pla­ty­nowe cer­ty­fi­katy na poziomie LEED Pla­ti­num. Powierzch­nia wie­żow­ców do wyna­ję­cia obej­muję około 84 tysiący metrów kwa­dra­to­wych. Budy­nek Y w Gene­ra­tion Park to naj­wyż­szy, mający 140 metrów wyso­ko­ści budy­nek Skal­ska w regio­nie CEE. Dając przy tym moż­li­wość pomiesz­cze­nia 3 i pół tysiąca pra­cow­ni­ków, na powierzchni najmu budynku, wyno­szącą 47 metrów kwa­dra­to­wych. Wie­żo­wiec został okre­ślo­nym naj­lep­szym zie­lo­nym Budyn­kiem w Pol­sce w kon­kur­sie Prime Pro­perty Prize 2021. Obec­nie wynaj­mo­wany przez PZU, jako główna sie­dziba ubez­pie­czy­ciela.

Inwe­sty­cja sprze­dana za bli­sko 1,3 miliarda zło­tych

Z umiesz­czo­nego komu­ni­katu dewe­lo­pera można dowie­dzieć się, że sprze­daż budynku gene­ra­cji Y to jak dotąd, naj­więk­szy zakup biu­rowy w roku 2021. Ponadto naj­więk­sza trans­ak­cja spółki na tere­nie Europy Środ­kowo-Wschod­niej. Nabywcą wyso­kiej jako­ści budynku jest wie­lo­letni part­ner bizne­sowy, który wcze­śniej zaku­pił budy­nek „Z” z kom­pleksu-fun­dusz Han­sa­invest Real Assets. Biu­ro­wiec Y w prze­li­cze­niu na pol­ską walutę kosz­to­wał 1,2 miliarda zło­tych.