Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Warszawy

W czwar­tek 6 stycz­nia obcho­dzone jest kościelne Święto Trzech Króli. Z tej oka­zji już po raz 14 uli­cami War­szawy, przej­dzie barwny koro­wód kolęd­ni­ków na czele z mędrcami. W trak­cie prze­chodu orga­ni­zo­wana jest także gra tere­nowa.

War­szawki Orszak Trzech Króli

W War­sza­wie po raz kolejny, dnia 6 stycz­nia uli­cami War­szawy przej­dzie koro­wód kolęd­ni­ków. Towa­rzy­szący w tym roku temat orszaku to świę­to­wa­nie pod hasłem „Dzień dziś wesoły”. Swoją podróż mędrcy roz­poczną o 12 – tra­dy­cyj­nie, modli­twą Anioł Pań­ski. Po powi­ta­niu monar­chów na Placu Zam­ko­wym, oglą­dać będzie można m.in. taniec smoka oraz anio­łów. Następ­nie, kró­lo­wie dosiądą wiel­błą­dów i w towa­rzy­stwie gwiazdy, małych pastusz­ków oraz ryce­rzy i dwor­ków wyru­szą uli­cami War­szawy do sta­jenki na Placu Wol­no­ści. Finał wyda­rze­nia pla­no­wany jest na godzinę 14, gdy nastąpi uro­czy­sty moment Pokłonu Trzech Króli.

Uro­czy­sty Orszak Trzech Króli staje się popu­larną formą świę­to­wa­nia dnia 6 stycz­nia. Wyda­rze­nia o takiej cha­rak­te­ry­styce, można spo­tkać przede wszystkim w wielu mia­stach. W tym roku odbę­dzie się również w Socha­cze­wie, które po ubie­gło­rocz­nym skrom­nym świę­to­wa­niu, wraca do orga­ni­zo­wa­nia wyda­rze­nia.

Gra ple­ne­rowa

Dla uczest­ni­ków barw­nego wyda­rze­nia zorga­ni­zo­wana jest również gra tere­nowa. Prze­bie­gać będzie na tere­nie prze­chodu Orszaku Trzech Króli w for­mie krzy­żówki. Odpo­wie­dzi na pyta­nia, będzie można poznać, zbie­ra­jąc infor­ma­cję z umieszczonych plansz infor­ma­cyj­nych, zawie­ra­ją­cych cie­ka­wostki histo­ryczne doty­czące Bożego Naro­dze­nia.