Jak Warszawa obchodziła 40 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego?

13 grud­nia 1981 roku w Pol­sce został wpro­wa­dzony stan wojenny, który trwał do roku 1989. Z oka­zji 40 rocz­nicy, w całym kraju zostało prze­pro­wa­dzone około 170 wyda­rzeń. Ich celem było upa­mięt­nie­nie histo­rii oraz osób zasłu­żo­nych. Jak obcho­dziła rocz­nice War­szawa?

Wyda­rze­nia w War­sza­wie

Insty­tu­cje spo­łeczne zadbały, aby w dniu 40 rocznicy wpro­wa­dze­nia stanu wojen­nego nie zabra­kło w War­sza­wie wyda­rzeń upa­mięt­nia­ją­cych ten dzień. Histo­rię narodu uczczono wysta­wami, spek­ta­klami, kon­cer­tami, odsło­nię­ciem tablic, jak rów­nież aktu­ali­za­cją war­szaw­skiej apli­ka­cji. Uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­jące trudne wyda­rze­nia pozwo­liły przy­bli­żyć i uczcić histo­rię tego okresu.

W nocy z 12 na 13 grud­nia Andrzej Duda zło­żył hołd ofia­rom Stanu Wojen­nego. Przed południem w poniedziałek, umieścił rów­nież znicz pod tablicą upa­mięt­nia­jącą dzia­łaczkę NSZZ „Soli­dar­ność”– Annę Walen­ty­no­wicz. Rafał Trza­skow­ski natomiast, przy­po­mniał miesz­kań­com o histo­rii osób takich jak Grze­gorz Prze­myk. Był on jedną z ofiar ciężkiego dla kraju okresu, Prezydent Warszawy złożył pod tablicą upamiętniającą kwiaty.

Wyda­rze­nia odbywające się w Warszawie to także m.in. odsło­nię­cie tablicy pamiąt­ko­wej o nazwie ”Zgi­nęli za Wolną Pol­skę”, jak i coroczny finał akcji IPN na placu Józefa Pił­sud­skiego „Świa­tło Wol­no­ści”.

Posia­da­cze apli­ka­cji „Wasza War­szawa” mieli możliwość skorzystania z materiału, który nazwany został przez Dom Spo­tkań z Histo­rią „Pro­szę się rozejść. Codzienny stan wojenny”. Przed­sta­wiona mapa War­szawy zawie­rała miej­sca, ważne dla histo­rii w cza­sie trwa­nia stanu wojen­nego oraz opo­wie­ści z miejsc odwie­dza­nych przez miesz­kań­ców.

Do końca roku 2021 w Gale­rii Sztuki Współ­cze­snej, można obej­rzeć per­spek­tywę stanu wojen­nego. Uda­jąc się na wystawę przy­go­to­waną przez Muzeum Kary­ka­tury „Kiedy tar­czą był śmiech”.  Wysta­wione eks­po­zy­cję prezentują pracę pol­skich arty­stów, któ­rzy w stylu saty­ry­stycz­nym, przed­sta­wili wyda­rze­nia oraz realia stanu wojen­nego.