Warszawa przyjęła budżet na rok 2022. Jakie realizację są planowane?

Mimo niż­szego o miliard zło­tych budżetu mia­sta War­szawa i rosną­cych kosz­tów sto­łeczni radni w czwar­tek 16 grud­nia uchwa­lili budżet na rok 2022. W pla­nach mię­dzy innymi inwe­sty­cję zwią­zane z zakoń­cze­niem budowy II linii metra. Nie bra­kuję także dzia­łań moder­ni­za­cyj­nych oraz budowy punk­tów Oświa­to­wych.

Budżet mia­sta War­szawa rok 2022

Budżet mia­sta War­szawa przez ciągle rosnącą inflację oraz wpro­wa­dze­niu „Pol­skiego Ładu” okre­ślany jest przez Pre­zy­denta sto­licy Rafała Trza­skow­skiego, jako trudny. Pla­no­wany defi­cyt środ­ków jest dwa razy więk­szy, niż roku ubie­głego o kwotę 2,208 mld zł. Rada miała do dys­po­zy­cji 19,21 mld zło­tych i zago­spo­da­ro­wała środki na całą War­szawę. W 2022 roku możemy spo­dzie­wać się w sto­licy budowy przed­szkoli, moder­ni­za­cji ulic i budyn­ków. Wydatki na inwe­sty­cję miej­skie pla­nują także dokoń­cze­nie budowy II czę­ści metra czy par­kingu stra­te­gicz­nego. Mimo prze­ciw­no­ści i prze­kra­cza­ją­cych 18,5 mld zło­tych wydat­ków bie­żą­cych, zapla­no­wanych zmian, będzie sporo. Budżet War­szawy prze­wi­duje wydatki na kwotę 21,5 mld zło­tych. Pre­zy­dent Rafał Trza­skow­ski zapew­nia, że pomimo rosną­cej infla­cji i zmu­sze­nia do cię­cia kosz­tów, oraz wpłaty „Jano­si­ko­wego” do budżetu pań­stwa, która opiewa na kwotę wyż­szą o 100 mln zło­tych, chcę kon­ty­nu­ować dzia­ła­nia i nie rezy­gno­wać z nowych inwe­sty­cji w sto­licy.

Inwe­sty­cje w poszcze­gól­nych dziel­ni­cach

Inwe­sty­cję w poszcze­gól­nych dziel­ni­cach, doty­czą prze­bu­dowy i budowy przed­szkoli, oraz szkół, budyn­ków na potrzeby kul­tu­ralne czy zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nów. Przy­kła­dowe dzia­ła­nia w dziel­ni­cach to:

 • Żoli­borz- na potrzeby dzia­łal­no­ści Domu Kul­tury, pla­no­wana jest prze­bu­dowa budynku przy ulicy Śmia­łej 21 i wymiana nawierzchni boiska szkol­nego przy szkole pod­sta­wo­wej nr 267.
 • Wola- Dzia­ła­nia mają zakres dotyczący przede wszystkim oświaty m.in. przed­szkola na ul Bura­kow­skiej, liceum ogól­no­kształ­cą­cego przy Spo­koj­nej oraz roz­bu­dowę szkoły przy Gra­bow­skiej.
 • Wila­nów- Budowa ulicy na odcinku Droga L4 – Wila­now­ska, jak i budowa mostka, który ma na celu połą­cze­nie al. Rze­czy­po­spo­li­tej z frag­men­tami ulic L3 I L4
 • Wło­chy- moder­ni­za­cja budynku Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 66; przed­szkole na ulicy Kra­ko­wia­ków
 • Wawer- Budowa przed­szkola na ulicy Lebio­do­wej z funk­cjami kul­tury, droga dla rowe­rów ul. Skal­ni­cowa
 • Wesoła- Pow­sta­nie kul­tu­ro­teki na osie­dlu Stara Miło­sna
 • Ursy­nów nad tune­lem POW ma powstać tar­go­wi­sko miej­skie, miesz­czące się na zbiegu ulic Pła­sko­wic­kiej i Braci Wagów.
 • Ursus- Pow­stać m.in. ma zespół szkolno-przed­szkolny, któ­rego budowa zapla­no­wana jest na lata 2022-2025 oraz Dom Kul­tury na ulicy Gier­dzie­jew­skiego.
 • Tar­gó­wek- Dzia­ła­nia mające na celu zago­spo­da­ro­wa­nie terenu spor­towo-kul­tu­ralnego na Koło­wej 18
 • Śród­mie­ście- budowa hali przy szkole pod­sta­wo­wej nr 158
 • Praga-Połud­nie- Szkoła Pod­sta­wowa nr 255 ma zostać roz­bu­do­wana oraz pla­no­wane jest dzia­ła­nie zwią­zane z moder­ni­za­cją sta­dionu lek­ko­atle­tycz­nego.
 • Moko­tów- Roz­po­czę­cie prac przy­go­to­waw­czych do budowy szkoły pod­sta­wo­wej na tere­nie Sie­kie­rek. Prze­bu­dowa ulic oraz boisko ze ska­te­par­kiem
 • Bie­lany- Moder­ni­za­cja budynku zespołu szkół nr 55, stwo­rze­nie placu zabaw obok przed­szkola oraz prze­bu­dowa ulicy Doryc­kiej
 • Bia­ło­łęka- powstać ma kom­pleks oświa­towy przy ulicy Świe­der­skiej oraz roz­bu­do­wane ma być przed­szkole na ul. Pan­cera
 • Bemowo- na tere­nie osie­dla Chrza­nów, powsta­nie zespół szkolno-przed­szkolny.

Przed­sta­wione inwe­sty­cję, są wybrane spo­śród zatwier­dzo­nego budżetu War­szawy na rok 2022. Inwe­sty­cję reali­zo­wane są przez mia­sto War­szawa.