Planowanie przestrzenne w Warszawie: 7 nowych planów miejscowych przyjętych przez radnych

Podczas sesji rady miasta, która odbyła się 4 lipca, warszawscy radni uchwalili siedem nowych planów miejscowych. Nowe regulacje mają na celu ochronę obszarów zabytkowych, zielonych i lasów, a także pięknych krajobrazów Skarpy Warszawskiej. Wprowadzone plany mają również na celu zapewnienie harmonijnego rozwoju nowych konstrukcji, dróg i kluczowej infrastruktury technicznej.

Nowo wprowadzone plany dotyczą kluczowych obszarów w sześciu dzielnicach miasta: Śródmieście, Wola, Mokotów, Bielany, Wesoła i Praga-Południe. Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy podkreśliła, że celem jest stworzenie Warszawy jako miasta wygodnego do życia, zielonego i jak najlepiej zagospodarowanego.

Jednym z tych obszarów jest Śródmieście, gdzie wprowadzono plan dla rejonu Cypla Czerniakowskiego i Kanału Piaseczyńskiego – część II. Plan obejmuje teren o powierzchni 42 ha pomiędzy aleją Armii Ludowej i węzłem Trasy Łazienkowskiej oraz ulicami Czerniakowską, Szwoleżerów i Myśliwiecką. W ramach nowych regulacji uda się lepiej chronić zieleń, Kanał Piaseczyński, obiekty zabytkowe oraz podkreślić Oś Stanisławowską.

Kolejnym obszarem jest Śródmieście, gdzie plan rejonu Parku Traugutta – część wschodnia obejmuje powierzchnię około 23 ha. Nowy plan ma na celu ochronę historycznych i estetycznych wartości tego obszaru, w tym miejskiej zieleni.

Na Woli, nowy plan miejscowy objął rejon ulicy Twardej – część C, który obejmuje teren o powierzchni około 8,6 ha. Plan ten ma na celu ochronę i kształtowanie ładu przestrzennego, środowiska i dziedzictwa kulturowego. Dzięki planowi zostanie odżywiony „Dom Słowa Polskiego”, który posiada unikalną architekturę zasługującą na lepszą ekspozycję w krajobrazie miasta.

Mokotów jest kolejnym obszarem, gdzie wprowadzony został plan miejscowy Służew nad Dolinką cz. I. Plan ten ma na celu poprawienie standardu życia mieszkańców oraz usprawnienie układu komunikacyjnego na całym obszarze.

Bielany to kolejna dzielnica, która otrzymała nowy plan miejscowy. Plan Trasy mostowej Mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od ulicy Marymonckiej do nurtu Wisły w rejonie ulicy Książąt Mazowieckich ma na celu ochronę terenów zielonych i lasów, a jednocześnie pozwala na inwestycje na działkach miejskich.

Wesoła jest kolejną dzielnicą objętą nowym planem miejscowym. Plan obejmuje obszar 5,5 ha w rejonie skrzyżowania ulic 1 Praskiego Pułku, Mazowieckiej oraz Traktu Brzeskiego wraz z terenami przyległymi.

Ostatnim obszarem jest Praga-Południe, gdzie wprowadzono plan rejonu ul. Podskarbińskiej – część III. Plan ustanawia zasady zagospodarowania około 42 ha w rejonie ulic Podskarbińskiej, Żupniczej i Chodakowskiej na wschód od Dworca Wschodniego.

Podczas tej samej sesji rada miasta podjęła decyzję o przystąpieniu do opracowania kolejnych sześciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w rejonie Stawu Zawadowskiego, Żerania Wschodniego w rejonie ulicy Annopol, w rejonie ulic rtm. W. Pileckiego i K.W. Roentgena, rejonu Łazienek Królewskich, obszaru pomiędzy ulicami Kinową i Grenadierów, oraz Żerania Przemysłowego.