Rozpoczęcie prac nad strategią urbanistyczną Warszawy na lata 2040+: przedstawienie kierunków rozwoju dla miasta

Podczas sesji, która miała miejsce 4 lipca, radni m.st. Warszawy podjęli decyzję o rozpoczęciu prac nad strategią urbanistyczną na lata 2040+ oraz planem ogólnym miasta. Oba te dokumenty mają za zadanie nakreślić kierunek, w którym będzie rozwijać się polska stolica w najbliższych dwudziestu latach. Strategia i plan stanowić będą zamiennik obecnej Strategii #Warszawa2030 oraz Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Przed podjęciem przez Radę m.st. Warszawy uchwał dotyczących strategii i planu ogólnego, odbyły się trzy posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego. Spotkania te były otwarte dla wszystkich zainteresowanych i skupiały się na uwarunkowaniach prawnych prac nad omawianymi dokumentami. Liczny udział mieszkańców stolicy pokazał, jak ważne jest to temat dla społeczności – podkreśla Ewa Janczar, przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy.

Przygotowanie nowej strategii i planu ogólnego wynika z konieczności dostosowania się do zmian ustaw, które miały miejsce w ubiegłym roku w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego. Zgodnie z nowymi przepisami, to strategia rozwoju gminy ma określać politykę przestrzenną miasta. W strategii znajdziemy model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz zasady kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej – tłumaczy Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna za miejską architekturę i planowanie przestrzenne.

Podczas opracowywania strategii i planu ogólnego będą brane pod uwagę wyniki dotychczasowych konsultacji społecznych oraz badania opinii mieszkańców stolicy. Miasto zamierza także skorzystać z doświadczeń zebranych podczas tworzenia Strategii #Warszawa2030. Warszawa zamierza wykorzystać dorobek tej strategii, co umożliwi jej niezależna ewaluacja, mająca na celu ocenę aktualności założeń tego dokumentu, szczególnie w kontekście zmian spowodowanych pandemią czy trwającą wojną na Ukrainie.

Warszawa chce, aby mieszkańcy miasta w jak największym stopniu angażowali się w prace nad strategią rozwoju. Znalezienie efektywnych form partycypacji oraz skuteczne komunikowanie ich będzie kluczowe, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki, bo półtoraroczny termin przygotowania dokumentu – mówi Paulina Nowicka-Karpińska, pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta.

Wszystkie osoby zainteresowane pracami nad strategią i planem ogólnym będą miały możliwość wyrażenia swoich oczekiwań co do tych dokumentów. Można to zrobić poprzez składanie formalnych wniosków do planu ogólnego. Wypełnione wnioski można składać od 4 września – zachęca Bartosz Rozbiewski, p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.