Południowa Obwodnica Warszawy kompletna

Oddane do użytku 4,6 km drogi eks­pre­so­wej S2 wraz z tune­lem pod Ursy­no­wem, pomię­dzy węzłami War­szawa Wila­nów i Puław­ska czyni obwod­nicę War­szawy prze­jezdną. Pierwsi kie­rowcy mogą korzy­stać z trasy od 20 grud­nia 2021 roku.

Połu­dniowa obwod­nica War­szawy

Połu­dniowa obwod­nica War­szawy jest istotną czę­ścią auto­strady A2, która wcho­dzi także w skład Euro­pej­skiej trasy E30. Szlak komu­ni­ka­cyjny jest uzna­wany za naj­waż­niej­szy, prze­bie­ga­jący przez Europę na tra­sie wschód-zachód. Otwarta część jest trze­cim frag­men­tem trasy S2, któ­rej dłu­gość wynosi około 33 km. Otwarta obwod­nica, nie tylko pomoże miesz­kań­com szyb­ciej prze­miesz­czać się pomię­dzy dziel­ni­cami, ale rów­nież umożliwi omi­nię­cie sto­licy, podróżującym auto­strada A2. Obwod­nica War­szawy na odcinku od węzła Puław­ska do Lubel­ska, podzie­lona była na trzy zada­nia, obejmujące budowę 18,5 km odcinka drogi eks­pre­so­wej w dwóch kie­run­kach i trzech pasach ruchu, mostu przez Wisłę, tunelu pod Ursy­no­wem oraz esta­kad. Łączny koszt budowy odda­nego odcinka S2 to bli­sko 4,6 mld zło­tych, z czego 1,7mld to dofi­nan­so­wa­nie z UE. Na otwar­ciu bra­ku­ją­cego odcinka i tunelu POW, poja­wił się pre­mier Mate­usz Mora­wiecki.

Tunel POW

Istotnym elementem, który spinał całość obwodnicy, stał się tunel POW mieszczący się pod Ursynowem. Dokładna data jego otwarcia, była cały czas przekładana i pełna zwrotów akcji. Trwające testy i nieprawidłowości, wykryte przez GDDKiA wskazywały problemy dotyczące nawierzchni, niespełniającej warunków mrozoodporności trasy po wschodniej stronie węzła Ursynów. Podczas zmierzania w kierunku otwarcia, strażacy wykonujący testy wydali negatywną opinię w sprawie systemu wentylacji, którą oddano za trzecim sprawdzeniem. Kolejnym krokiem, było również sprawdzenie poprawności dokumentacji przez Inspektora Nadzoru Budowlanego, który wymagał wniesienia przez inwestora braków formalnych. Po uzupełnieniu dokumentacji pozytywną opinię wydał Wojewoda Mazowiecki.

Oddany do użytku tunel pod Ursynowem ma 2335m długości czyniąc go najdłuższym tego typu obiektem w Polsce. Pełni przede wszystkim istotny fragment łączący węzły autostrady A2. Połączenie obejmuje trasę z Ursynowa do Centrum Wilanowa. Przejeżdżając tunelem, można zaobserować trzy pasy oddane do ruchu oraz jeden pas awaryjny. Ograniczenie prędkości do 80km/h, sprawdzane jest za pomocą 12 kamer, które także mierzą ruch, pozwalając na uzyskiwanie statystyk przejazdowych tunelem. Po otwarciu tunelu zaobserować można płynny przejazd pojazdów na terenie Doliny Służewskiej, która słynęła z najbardziej zakorkowanych ulic Warszawy.